Sunday, 14 October 2012

သူတုိ႔က ခ်မ္းသာတာ မေၾကညာရဲဘူး
ကာတြန္း ထင္လင္းေက်ာ္က ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက ခ်မ္းသာတာကို မေၾကညာရဲခ်ိန္မွာ ဆင္းရဲတဲ့ သူေတြက  ေၾကညာခ်င္တဲ့ လူေတြက ဘယ္လုိ ေၾကညာရမလဲ ဆုိတာ ကာတြန္းတကြက္နဲ႔ ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။  

By Irrawaddy

No comments:

Post a Comment